09:32, 28/10/2019

CTCB1901: Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB1901

CTCB1901 Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB1901

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB03MBS19CE (mã CK: CTCB1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191028_20191028--CTCB1901--QD-chap-thuan-niem-yet-lan-dau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ