08:54, 27/12/2019

CSTB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB1901

CSTB1901 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB1901

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CSTB1901) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191227_20191227--CSTB1901--TB-ngay-dkcc-chot-ds-so-huu-chung-quyen.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ