10:12, 10/01/2020

CPNJ1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ1902

CPNJ1902 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ1902

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ03MBS19CE (mã CK: CPNJ1902) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

20200110_20200110 - CPNJ1902 - TB ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ