02:15, 27/12/2019

CPNJ1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CPNJ1902

CPNJ1902 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CPNJ1902

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CPNJ03MBS19CE (mã CK: CPNJ1902) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191227_20191226--CPNJ1902--CBTT-ngay-dkcc-chot-ds-so-huu-chung-quyen.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ