10:34, 09/09/2019

CLG: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu CLG

CLG: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu CLG

Ngày 30/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Mã chứng khoán: CLG). Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -110,42 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -103,18 tỷ đồng. Đồng thời, Báo cáo tài chính của Công ty phát sinh thêm ý kiến kiểm toán ngoại trừ so với BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu CLG theo Quyết định số 135/QĐ-SGDHCM ngày 23/04/2019 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu CLG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ