03:30, 06/12/2019

CLG: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

CLG: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191206_20191205--CLG--CBTT-vv-Trieu-tap-DHDCD-Bat-thuong-nam-2019--Link-tai-lieu.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ