04:02, 19/11/2019

CLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

CLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (mã CK: CLG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191119_20191118--CLG--TB-CHOT-DS-vv-TO-CHUC-DHDCD-BAT-THUONG-NAM-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ