07:10, 25/06/2019

CLG: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

CLG: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190625_20190625--CLG--CBTT-vv-Trieu-tap-DHDCD-TN-nam-2019-va-Tai-lieu-DH.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ