06:26, 19/09/2019

CLG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ công ty

CLG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190919_20190919--CLG--CBTT-NQ-DHDCD-THAY-DOI-NGANH-NGHE-KINH-DOANH-VA-SUA-DIEU-LE.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ