02:16, 28/06/2016

Chứng khoán Việt Thành: Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên VĐL của CTCK

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên VĐL của CTCK như sau:

Bên chuyển nhượng:

- Tên:Phạm Nguyễn Hồng Phương

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 545.000 cổ phần

- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 7.8%VĐL

- Số lượng cổ phần đã bán: 545.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần

- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL

Bên chuyển nhượng:

- Tên:Nguyễn Thị Đào Diễm

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 399.000 cổ phần

- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 5.7%VĐL

- Số lượng cổ phần đã bán: 399.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần

- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL

Bên nhận chuyển nhượng:

- Tên:Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 490.000 cổ phần

- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 7%VĐL

- Số lượng cổ phần đã mua: 944.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 1.434.000 cổ phần

- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 20.5%VĐL

(Công văn, số: 169/CV-VTS/2016, ngày 27/06/2016)

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

13/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Minh Quân chức vụ Thành viên...

Doanh nghiệp cùng ngành