09:45, 26/08/2019

CET: Nguyễn Thị Thơm không còn là cổ đông lớn

CET: Nguyễn Thị Thơm không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm- Mã chứng khoán: CET
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 440.000 CP (tỷ lệ 7,27%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 440.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/08/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ