09:45, 26/08/2019

CET: Nguyễn Công Hoan không còn là cổ đông lớn

CET: Nguyễn Công Hoan không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Hoan- Mã chứng khoán: CET
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 588.500 CP (tỷ lệ 9,73%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 588.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/08/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ