09:45, 26/08/2019

CET: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phùng Văn Tuấn

CET: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phùng Văn Tuấn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Tuấn
- Mã chứng khoán: CET
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.028.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.028.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/08/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ