01:46, 20/03/2019

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBI của CTCP Gang thép Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2019-2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ