09:25, 19/03/2018

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBI của CTCP Gang thép Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
+ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
+ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ