08:25, 09/09/2019

BOT: Ngô Tiến Cường - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.219.000 CP

BOT: Ngô Tiến Cường - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.219.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Tiến Cường
- Mã chứng khoán: BOT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.815.000 CP (tỷ lệ 4,54%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Tiến Cương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.815.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.219.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 596.000 CP (tỷ lệ 1,49%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do cung cầu trên thị trường giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ