02:36, 31/10/2019

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua nội dung “Đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho LICOGI 18 theo biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát với Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết toán đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà, thời hạn thanh toán trong vòng 03 năm kể từ năm 2019 đến năm 2021;
          - Nội dung xin ý kiến: + Căn cứ tờ trình số 215/2019/TTr-BHHC-TCKT ngày 16/09/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về việc trình HĐQT thống nhất chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18 - Thời gian thực hiện: 05/11/2019;
          - Nội dung xin ý kiến: + Căn cứ Nghị quyết số 231/2019/QĐ-BHHC-HĐQT ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán của Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà thống nhất chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án xử lý hạch toán phân bổ chi phí đối với giá trị lãi chậm thanh toán 22.727.272.727 đồng của Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18:
          - Nội dung xin ý kiến: · Hạch toán phân bổ giá trị lãi chậm thanh toán trong thời gian xây dựng là chi phí hợp lý, hợp lệ trong vòng 03 năm từ 2019 đến năm 2021;
· Thời gian quy định hạch toán phân bổ: Giao cho ban điều hành tự cân đối chi phí cho phù hợp đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm hoạt động;
· Toàn bộ giá trị lãi chậm thanh toán trong thời gian thi công xây dựng dự án Thủy điện Bắc Hà sẽ được đưa vào thanh lý hợp đồng Tổng thầu xây lắp số 45/2007/TĐBH-HĐXL ngày 07/12/2007.
          - Thời gian thực hiện: 11/11/2019
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà – Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ