01:33, 10/10/2019

BDC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

BDC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
          - Nội dung họp: + Thông qua cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu có.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ