06:27, 17/06/2019

BAX: Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 15.000 CP

BAX: Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 15.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hữu Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: BAX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phần nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/07/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ