01:53, 24/04/2019

ASD: Đỗ Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP

ASD: Đỗ Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Đức Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: ASD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168.100 CP (tỷ lệ 4,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 168.100 CP (tỷ lệ 4,2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không khớp lệnh hết
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ