08:23, 13/08/2019

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) niên độ tài chính 2019.
          - Thời gian thực hiện: đến 14h ngày 14/09/2019
          - Địa điểm thực hiện: 36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ