08:06, 26/12/2019

ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Nguyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ACS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.014 CP (tỷ lệ 5,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/01/2020.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ