10:23, 29/10/2019

AAM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AAM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191029_20191029--AAM---CBTT-Thay-doi-CP-AAM-dang-luu-hanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ