06:31, 29/10/2019

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hằng

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Hằng

Nguyễn Văn Hằng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191029_20191029--AAM--Thong-bao-giao-dich-co-phieu--Nguyen-Van-Hang.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ