06:21, 14/11/2019

AAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Hằng

AAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Hằng

Nguyễn Văn Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191114_20191114--AAM--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--Nguyen-Van-Hang.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ