TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

28/01/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC-78 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

01/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC-78 trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015 Tỷ lệ thực hiện:...

25/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC-78 tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau Địa điểm thực hiện: Hội trường Công...

Doanh nghiệp cùng ngành