Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố bổ nhiệm ông Đỗ Trung Sơn, Thành viên HĐQT/ TGĐ, chức...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông...

02/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 02/03/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Châu Vinh...

20/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu công bố miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/01/2017:- Ông Trần Phú Mỹ-...

Doanh nghiệp cùng ngành