TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

10/08/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2017Thời hạn thực hiện: theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đông.Địa điểm thực hiện...

14/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

24/12/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Thời gian thực hiện: Theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đôngĐịa điểm thực...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2014Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2014Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành