TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

21/12/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

12/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08...

11/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 24...

14/12/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 28...

23/08/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2016Ngày đăng...

03/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22...

21/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2015Ngày đăng...

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng...

Doanh nghiệp cùng ngành