BizLIVE - Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiên phong trong đổi mới tư duy, đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như nghiên cứu những vẫn đề mang tầm chiến lược đối với đất nước.
Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu nhiều vấn đề chiến lược năm 2020
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ban Kinh tế Trung ương.
Sáng 17/1/2020, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức của Ban Kinh tế Trung ương.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, Ban Kinh tế Trung ương có lịch sử 70 năm hình thành và phát triển; đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2019, kế thừa truyền thống và tiếp nối những thành công đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối kỳ quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
"Đồng thời, đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm tròn 70 năm thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Với ý nghĩa đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với năm 2020 "Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết.
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương  
Báo cáo tại Hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh, trong năm 2019, Ban đã chủ trì tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành 03 nghị quyết, 03 kết luận, nâng tổng số nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành.
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì tham mưu 13 nghị quyết, kết luận (gồm 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương – chiếm 30% tổng số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội và 10 nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị - chiếm 45,5% tổng số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế - xã hội). Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà còn tạo các nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong dài hạn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua thực tiễn công tác Ban Kinh tế Trung ương còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng và hiệu quả một số mặt công tác còn chưa đồng đều; kết quả nghiên cứu, đề xuất một số đề án, báo cáo còn chậm tiến độ; việc nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát, thường xuyên.
Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế đạt hiệu quả chưa cao; cơ sở dữ liệu thông tin còn hạn chế; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội tập trung phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo.
Nguyên nhân là do, đội ngũ cán bộ còn thiếu; khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; một số cấp ủy, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế. Một số cơ quan, tổ chức ở cả Trung ương và địa phương chưa phối hợp công tác chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong nghiên cứu, đánh giá, sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế và trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu. Cơ chế tài chính, nguồn kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế.
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 30-31/12 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, trong đó  đã khái quát lại: 'Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018".
Chính phủ cũng đã có báo cáo đánh giá rất cụ thể kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp, chúng ta đạt và vượt cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch.
"Đạt được những thành tựu này trước hết là nhờ đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Những kết quả, thành tựu kinh tế xã hội có sự đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương", Thủ tướng nhìn nhận.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt được vai trò của cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng về kinh tế xã hội cũng như thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến với số lượng tới 117 ý kiến thẩm định, đóng góp ý kiến đối với nhiều báo cáo, dự án và đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị.
Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời nắm bắt phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII trong cả hai Tiểu ban Văn kiện và Kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho Ban Kinh tế Trung ương  
Tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm 2020, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên triển khai các nhiệm vụ, bao gồm: Tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong việc thực hiện hoá đề xuất, kiến nghị của ban thành Nghị quyết của Trung ương; Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục nghiên cứu những vẫn đề mang tầm chiến lược đối với đất nước trong năm 2020.
Cụ thể, Thủ tướng nêu hướng nghiên cứu tập trung vào ưu tiên phát triển kinh tế biển, nền kinh tế của Việt Nam không chỉ phát triển theo hướng bền vững mà còn phải gắn liền với tài nguyên biển khi Việt Nam có 28/63 tỉnh, thành phố có biển; tập trung tìm giải pháp làm sao để tận dụng cơ cấu dân số vàng của Việt Nam; có cơ chế đột phá để thúc đẩy liên kết vùng; nghiên cứu đề xuất để tận dụng cách mạng 4.0, nền kinh tế số.
"Mô hình đặc khu kinh tế đã giúp nhiều quốc gia vươn lên và nhanh chóng tham gia vào các quốc tế phát triển, vậy có mô hình nào phù hợp với Việt Nam? Do đó cần tiếp tục nghiên cứu tốt hơn", Thủ tướng đặt vấn đề.
Đồng thời, Thủ tướng cũng cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương cần lưu ý, tìm lời giải tốt hơn cho những vấn đề bất cập, có nhiều vướng mắc hiện nay như: Quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý tài chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước... Ngoài ra, cần nghiên cứu những chiến lược, định hướng để phát kinh tế triển đô thị và định vị Việt Nam trong bối cảnh thế giới.

HẠ AN