Lương chủ tịch, tổng giám đốc công ty nhà nước được tính như thế nào?

Mạnh Nguyễn

06:33 16/06/2016

BizLIVE - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Lương chủ tịch, tổng giám đốc công ty nhà nước được tính như thế nào?

Ảnh minh họa.

Người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) hoặc chủ tịch công ty; thành viên HĐTV; trưởng ban kiểm soát; kiểm soát viên; tổng giám đốc; giám đốc, phó tổng giám đốc; kế toán trưởng.
Theo đó, người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại bảng dưới làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Cụ thể, cách tính như sau:
Nguyên tắc chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng
Nghị định cũng quy định rõ tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.
Thù lao đối với người quản lý công ty không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.
Đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty.
Tiền thưởng của người quản lý công ty được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Đối với trường hợp chủ tịch công ty kiêm tổng giám đốc, giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất.
Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên xác định theo quy định tại Nghị định này, sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật để trích nộp cho cơ quan bảo hiểm, công ty nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để hình thành quỹ chung và chi trả cho kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đối với kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả.

MẠNH NGUYỄN