BizLIVE - Hơn 19.819 tỷ đồng vốn dự phòng chung vốn nước ngoài sẽ được phép dùng để bổ sung cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 còn thiếu vốn.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài
Ảnh minh họa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm hơn 3.797 tỷ đồng của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong kỳ kế hoạch để bổ sung vào dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng thời, chuyển hơn 56 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng chung vốn nước ngoài hơn 19.819 tỷ đồng để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 còn thiếu vốn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

HOÀNG HÀ