BizLIVE - 81,7% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2019 tốt lên và giữ ổn định.
81,7% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất, kinh doanh
Ảnh minh họa.
Theo Tổng cục Thống kê, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,5% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định. Cùng tỷ lệ này, khu vực doanh nghiệp nhà nước là 77%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,6%.
 Biểu đồ tổng quan về tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tổng quan xu hướng sản xuất kinh doanh (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Cũng theo Tổng cục Thống kê dự báo, có 87,9% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2019 lạc quan hơn và chỉ có 12,1% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh  khó khăn hơn.
Theo đó, tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi có tới 59% doanh nghiệp đồng tình với quan điểm này.
Trong đó, có 45,2% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,8% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính; 31,5% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 28,5% cho rằng lãi suất vay vốn cao; 24,5%cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu,...
Biểu đồ các chỉ số cân bằng về khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng mới, tồn kho và biến động lao động (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
Về đơn đặt hàng mới, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá đơn hàng mới quý III/2019 so với quý II/2019 với chỉ số cân bằng là 22,2% với 40,4% doanh nghiệp cho rằng tăng và 18,2% doanh nghiệp nhận định giảm.
Trong đó chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp FDI đạt cao nhất với 30,4%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 19,2% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước 17,6%.
Từ cơ sở này, Tổng cục Thống kê dự báo chỉ số cân bằng quý IV/2019 so với quý III/2019 là 36,4%, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng đạt cao nhất, tiếp đến là doanh nghiệp ngoài nhà nước rồi đến khu vực nhà nước. Chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm quý IV/2019 so với quý III/2019 là -17% với 31,8% doanh nghiệp dự báo giảm và 14,8% doanh nghiệp dự báo tăng.
Đồng thời, biến động lao động có xu hướng tăng khả quan ở quý IV/2019 so với quý III/2019 với chỉ số cân bằng là 10,8% với 19,4% doanh nghiệp dự báo tăng và 8,6% doanh nghiệp dự báo giảm, tăng cao nhất vẫn là khu vực doanh nghiệp FDI với 17,9%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 8,7% và khu vực doanh nghiệp nhà nước 1,7%.

HẠ AN