BizLIVE - Bộ GTVT cho biết, tính đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân năm 2020.
4 tháng đầu năm 2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công
Ảnh minh họa.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông cáo báo chí về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, tính đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân năm 2020.
Trong đó, bao gồm: 7.584 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 23,9% kế hoạch đã giao các chủ đầu tư (7.584/31.689 tỷ đồng), tương đương 22,5% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và 1.624 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài, đạt 43%. Riêng trong tháng 4 giải ngân thêm được 1.711 tỷ đồng, lũy kế thực hiện đến hết tháng 4/2020 là 9.208 tỷ đồng.
Mặc dù trong tháng 4/2020 giải ngân 1.711 tỷ đồng thấp hơn so với 2.642 tỷ đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu do tháng 3/2020 đã giải ngân vượt kế hoạch khoảng 850 tỷ đồng do trả nợ được trước dự kiến của Dự án BT La Sơn - Túy Loan.
Với tổng số vốn này, Bộ GTVT cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết (9.208/9.250 tỷ đồng, hụt khoảng 42 tỷ đồng).
Đánh giá công tác giải ngân kế hoạch của Bộ GTVT trong 4 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai trong tháng 5 và cả năm 2020, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT cho biết, kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm phần nhiều vẫn nằm ở hoàn ứng trước kế hoạch (khoảng 5.000 tỷ đồng), hoàn trả quỹ tích lũy trả nợ của 2 dự án BT (khoảng 1.334 tỷ đồng), phần giải ngân cho giải phóng mặt bằng và các hợp đồng xây lắp chiếm tỷ trọng không lớn trong kết quả giải ngân.
Do đó, để thực hiện thành công kế hoạch giải ngân năm 2020, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cần kiện toàn, tăng cường năng lực cán bộ điều hành tại các dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo quyết liệt công tác nội nghiệp,...

HẠ AN