BizLIVE - Nếu Vietnam Airlines ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các quy định hiện, khoản mục "chi phí phải trả ngắn hạn" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.
Vietnam Airlines nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã HVN) vừa công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh: "Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 của Tổng công ty đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái với số tiền khoảng 170 tỷ đồng dựa trên những ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của Đồng Việt Nam so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019. Việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái cũng như Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/12014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Nếu Tổng công ty ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các quy định hiện hành trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/6/2019 khoản mục "chi phí phải trả ngắn hạn" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Đồng thời trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, khoản mục "chi phí tài chính" và "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng".

Theo Vietnam Airlines, dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm của Đồng Việt Nam so với các ngoại tệ mạnh (chủ yếu là USD) tại thời điểm ngày 30//2019 và tại thời điểm phát hành báo cáo so với thời điểm 31/12/2019, Vietnam Airlines trích trước một khoản chi phí về lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ đối với các khoản nợ phải trả là 170 tỷ đồng, tương đương biến động suy giảm về tỷ giá VND xấp xỉ hơn 2% cho cả năm 2019.

"Phương pháp ước tính này được thống kê nhiều năm và Vietnam Airlines xét thấy là hợp lý và phù hợp giữa kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ với cả năm", Vietnam Airlines cho biết.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được 6 tháng đầu năm 2019 hơn 1.381 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do thu tài chính từ hoạt động đầu tư ngoài doanh nghiệp của Công ty mẹ tăng 148 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nên khi hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tổng công ty, lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm tương ứng. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của một số công ty con giảm nhẹ như NCTS, NCS...

BẢO VY