BizLIVE - Chi phí quản lý tăng vọt trong quý IV đã “đè” lợi nhuận năm 2018 của TID chỉ còn 341 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2017.
Tổng công ty Tín Nghĩa: Room nước ngoài còn 0%, lợi nhuận cũng giảm gần 30% năm 2018
Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã TID - UPCoM), tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của công ty đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.
Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 151 tỷ đồng, còn 2.497 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu giảm ở khoản mục tiền và tương đương tiền, giảm 105 tỷ đồng còn 581 tỷ đồng; Hàng tồn kho giảm 123 tỷ đồng còn 915 tỷ đồng; Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 3,1 lần lên 96 tỷ đồng;
Khoản mục tài sản dài hạn lại tăng 953 tỷ đồng (13%) lên 8.264 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng ở phải thu dài hạn khác tăng 45 lần từ 2,3 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng; Bất động sản đầu tư tăng 490 tỷ đồng lên 1.138 tỷ đồng…
 Trong kỳ, TID đã gia tăng nợ vay dài hạn thêm 463 tỷ đồng lên 1.388 tỷ đồng và giảm nợ vay ngắn hạn tới 1.056 tỷ đồng, còn 1.078 tỷ đồng.
Kết thúc quý IV, TID đạt doanh thu thuần bán hàng 2.432 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2017; Giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 170 tỷ đồng, tăng 1,1 lần.
Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ gấp đôi cùng kỳ 2017 lên 143 tỷ đồng khiến lợi nhuận từ kinh doanh âm 2,2 tỷ đồng, giảm so với mức âm 14 tỷ đồng cùng kỳ 2017.
Lợi nhuận khác đem về cho công ty 157 tỷ đồng trong quý IV, tăng 5,5 lần so cùng kỳ 2017 giúp lợi nhuận trước thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng 14,4 lần so với cùng kỳ 2017.
Luỹ kế cả năm 2018, mặc dù, lợi nhuận khác của TID tăng 9 lần lên 328 tỷ đồng cũng không cứu được lợi nhuận thuần từ kinh doanh giảm mạnh chỉ còn 13,4 tỷ đồng so với mức 449 tỷ đồng năm 2017. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43% lên 360 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận trước thuế của TID chỉ đạt 341 tỷ đồng, vẫn giảm gần 30% so với năm 2017.
Ngày 28/12/2018, TID cũng đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 0%.
Ngày 29/01/2019 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu TID. Công ty sẽ chi trả cổ tức 5% cho cổ đông vào ngày 19/02/2019.

HOÀNG ANH