BizLIVE -

FPT ấn định ngày 4/3 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 08/04/2020.

FPT lên kế hoạch lãi tăng 18% năm 2020, dự kiến phát hành 3,4 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP FPT (mã FPT) vừa thông qua nghị quyết HĐQT với các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020, chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và tăng vốn công ty con.

Theo đó, FPT lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 32.450 tỷ đồng doanh thu và 5.510 tỷ đồng lợi trước thuế, tương ứng tăng 17% và 18% so với thực hiện năm 2019.

Kết thúc năm 2019, FPT ghi nhận 27.717 tỷ đồng doanh thu và 4.665 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng hơn 19% và gần 21% so với năm trước. Lãi ròng sau thuế thu về 3.135 tỷ đồng, cũng tăng 20% tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 4.220 đồng.

Bên cạnh đó, FPT cũng quyết định triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phê duyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt gần 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn điều lệ. Đợt phát hành dự kiến thực hiện sau khi có BCTC kiểm toán và trước ngày 30/06/2020. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm.

Ngoài ra, HĐQT của FPT cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức 2.400 tỷ đồng lên thành 2.800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ 600 tỷ đồng lên thành 1.000 tỷ đồng.

Cũng trong nghị quyết này, FPT đã ấn định ngày 4/3 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 08/04/2020.

THANH HÀ