BizLIVE - Với mô hình này, dự kiến sẽ giảm được trên 50% số tờ khai phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.
Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng với hàng nhập khẩu
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.
Nội dung chính của đề án là việc giao cơ quan đầu mối trong việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu cũng như đơn giản hoá thủ tục, quy trình này, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tạo dư địa cho tăng trưởng.
Cụ thể, 7 nội dung cải cách của Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, bao gồm:
Một là, giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
Hai là, áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra.
Ba là, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
Bốn là, thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra.
Năm là, áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.
Sáu là, bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
Bảy là, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.
Như vậy, với việc cải cách quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, hoạt động này sẽ được thực hiện tại bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoặc cơ quan hải quan theo lựa chọn của tổ chức, doanh nghiệp.
Trường hợp thực hiện tại cơ quan hải quan, cơ quan hải quan giải quyết đồng thời thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
Theo mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo 03 phương thức: Kiểm tra chặt; kiểm tra thông thường; kiểm tra giảm.
Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được Bộ Tài chính dự thảo và trình Chính phủ vào tháng 9/2020
Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mô hình mới sẽ giảm được 54,4% số tờ khai phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.
Năm 2019, tổng số tờ khai phải kiểm tra khoảng 158.500 tờ, nếu áp dụng mô hình mới thì giảm được 86.170 tờ, giúp doanh nghiệp giảm được hơn 1.481.000 ngày công, tương đương 881 tỷ đồng cho việc thực hiện các thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm. Như vậy, cả nền kinh tế sẽ tiết kiệm được 9.285 tỷ đồng.


HẠ AN