BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu và lợi nhuận của CTCP Đạt Phương đều giảm so với cùng kỳ với mức giảm lần lượt là 44% và 55%. 
Đạt Phương (DPG): 6 tháng lãi hơn 24 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2019 của CTCP Đạt Phương (mã DPG) mới công bố cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 306 tỷ đồng, giảm 27% so với quý II/2018. 
Trong cơ cấu doanh thu của Đạt Phương, doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 305 tỷ đồng, chiếm đến 99% tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.  
Giá vốn bán hàng ở mức tương đối cao, lên đến 261 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đạt Phương quý II chỉ đạt 44 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay hơn 10,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế mà Đạt Phương đạt được chỉ còn 18 tỷ đồng, giảm 48% so với quý II/2018. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt được hơn 429,5 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,7 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2018. 
Tính đến thời điểm 30/6 tiền và tương đương tiền của Đạt Phương đạt được là 172 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với đầu năm. 

BẢO VY