BizLIVE - Ngày 25/12/2017, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện IPO trên 219 triệu cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.
“Đại gia” Sông Đà IPO giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần
Ảnh minh họa
IPO 48,8% vốn điều lệ
Dự kiến số lượng cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đem đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) là 291.678.000 cổ phần, tương ứng với 48,82% vốn điều lệ của công ty.
Giá đấu khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần trên mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Trước đó, tháng 6/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà. Do đó, sau cổ phần hóa thành công, tên mới của công ty là: Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Sông Đà).
Hình thức cổ phần hóa là kết hợp bán bớt phần vốn Nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Hiện Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, tương ứng với 450 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu: Cổ đông Nhà nước đang nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Năm 2020, tiếp tục bán phần vốn còn nắm giữ xuống dưới 50% vốn điều lệ; Chào báo cho nhà đầu tư chiến lược là 30%; Chào bán công khai 18,82%: Còn lại bán ưu đãi cho người lao động.
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 674 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Sông Đà năm 2016, tổng tài sản của công ty đạt 31.901 tỷ đồng, giảm 9% so với cuối năm 2015.
Nợ phải trả ngắn hạn là 12.950 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 11.121 tỷ đồng, đều giảm so với cuối năm 2015.
Vốn chủ sở hữu la 7.828 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.498 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 31/12/2016, doanh thu bán hàng của công ty đạt 9.970 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2015.
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2015.
Chi phí bán hàng giảm mạnh còn 5,8 tỷ đồng so với mức 67 tỷ đồng năm 2015 khiến lợi nhuận trước thuế tăng 18% và đạt 674 tỷ đồng.
Hàng tồn kho cuối năm 2016 là 3.517 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 3.041 tỷ đồng.
Hiện Tổng công ty Sông Đà có 16 công ty con mà công ty mẹ đầu tư trực tiếp, 13 công ty con được đầu tư gián tiếp và 10 công ty liên doanh liên kết. Các công ty này chủ yếu về hoạt động xây lắp và kinh doanh thủy điện.
Tính đến cuối năm 2016, Tổng công ty Sông Đà còn cho vay ngắn hạn 826 tỷ đồng cho các bên liên quan và cho vay 2.758 tỷ đồng ngắn hạn đối với các tổ chức và cá nhân, trong đó cho CTCP Xi măng Hạ Long vay 2.674 tỷ đồng. CTCP Xi măng Hạ Long cũng vay dài hạn 1.335 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2016, Tổng công ty Sông Đà còn vay ngắn hạn các ngân hàng 4.299 tỷ đồng. Vay dài hạn từ ngân hàng là 9.046 tỷ đồng bằng việc phát hành 1.239 tỷ đồng trái phiếu cho các ngân hàng BIDV (850 tỷ đồng), TienPhongBank (300 tỷ đồng) và LienVietPostBank (100 tỷ đồng).
Trái phiếu có kỳ hạn 03 năm, đáo hạn tháng 4/2018, lãi suất 11%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Tài sản đảm bảo là các cổ phiếu mà Tổng công ty Sông Đà đang nắm giữ: SD5, SD6, SD9, SDT, SJS, SJD, SD2, SD3, SD4, SJC và SEB.
Năm 2016, Tổng công ty Sông Đà cũng thu được 437 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, gấp gần 3 lần so với năm 2015, với phần thu lớn nhất 225 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và 147 tỷ đồng từ CTCP Điện Việt – Lào.

HOÀNG ANH
Theo Cuộc sống An toàn