BizLIVE - Quý I/2018, doanh thu bảo hiểm chính của BIC vẫn từ bảo hiểm xe cơ giới, doanh thu từ đầu tư tài chính 77 tỷ đồng trên 3.195 tỷ đồng đầu tư tài chính.
BIC: Đầu tư tài chính 3.195 tỷ đồng, lãi ròng chỉ 53 tỷ đồng quý I/2018
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE – mã BIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018.
Theo đó, tổng tài sản đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm.
Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.645 tỷ đồng, chiếm 73%, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn 1.836 tỷ đồng, chiếm hơn 50%.
Tài sản dài hạn đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với đầu năm chủ yếu ở mục đầu tư tài chính dài hạn 1.307 tỷ đồng, tăng 1,6 lần.
Nợ phải trả của BIC là 2.866 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 99% là 2.864 tỷ đồng.
BIC phải dùng tới 2.261 tỷ đồng nợ ngắn hạn cho dự phòng nghiệp vụ về: Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.
Kết thúc quý I/2018, BIC đạt doanh thu phí bảo hiểm 476 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2017.
Trong đó, thu phí bảo hiểm gốc là 453 tỷ đồng, thu phí nhận tái bảo hiểm là 43 tỷ đồng. Dự phòng phí bảo hiểm 21 tỷ đồng, phí nhượng tái bảo hiểm là 187 tỷ đồng.
Doanh thu phí bảo hiểm thuần là 288 tỷ đồng. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác là 59 tỷ đồng.
Doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm là 348 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 5% so với cùng kỳ 2017.
Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 77 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2017.
Trong kỳ, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 7,5% lên mức 273 tỷ đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,5% lên mức 85,6 tỷ đồng.
Tổng chi bồi thường bảo hiểm trong quý I/2018 là 148 tỷ đồng. Trong đó, chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gốc là 115 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2017 là 100 tỷ đồng.
Chi phí khác tăng 4% lên 121 tỷ đồng, trong đó chi hoa hồng 40 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận trước thuế trong quý này của BIC đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng.
Cuối quý I/2018, tiền và các khoản tương đương tiền của BIC ở mức 112,8 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm.
Về đầu tư tài chính, tại ngày 31/3/2018, BIC đang đầu tư 3.195 tỷ đồng.
Trong đó, gửi tại ngân hàng 1.794 tỷ đồng, chiếm 56%; 1.190 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu, chiếm 37%; 136 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu và 75 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (dự phòng cho khoản này 40 tỷ đồng).
Trong 136 tỷ đồng (giá gốc), BIC đang đầu tư vào các chứng khoán, gồm: 13,7 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia; 30 tỷ đồng cổ phiếu CTCP FPT; 16,8 tỷ đồng cổ phiếu của ngân hàng Quân Đội; 29,7 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam; Tuy nhiên, chỉ có 19 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Container, BIC phải dự phòng 5 tỷ đồng.
Tại ngày 31/3/2018, dự thu lãi tiền gửi và trái phiếu là 104 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm của BIC, thu phí từ bảo hiểm xe cơ giới vẫn chiếm chủ đạo 33% và đạt 156 tỷ đồng. Thứ hai là thu phí từ bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm 19% và đạt 91 tỷ đồng. Thứ 3 là thu phí từ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người chiếm 16%, đạt 79 tỷ đồng. Thứ 4 là phí bảo hiểm cháy nổ chiếm 15% và đạt 71 tỷ đồng.

HOÀNG ANH