Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre - Mã CK : XKCT

TênSLCPTỷ lệ (%)
CJ Cheiljedang Corporation6,037,67151.6
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV5,265,00045.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : XKCT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD