Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Mã CK : TCH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đỗ Hữu Hạ151,083,62542.8
Đỗ Hữu Hậu18,150,0005.1
Trần Thị Hoàng Hà4,512,3651.3
Đỗ Hữu Hưng1,512,5000.4
Nguyễn Thị Hà1,512,5000.4
Phùng Thị Thu Hương6,0500.0
Nguyễn Thị Tươi1,1000.0
Nguyễn Thị Thúy Nga7700.0
Phan Thị Thúy Hường6050.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD