Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương - Mã CK : PTT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (PV Trans)4,867,00048.7
Nguyễn Hồng Hiệp2,024,70020.2
Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (PG Bank)1,000,00010.0
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV (PV Oil)1,000,00010.0
Phạm Hồng Chấn12,7800.1
Nguyễn Quốc Phương5,4900.1
Nguyễn Chí Dũng2,1300.0
Dương Thu Hường2,0000.0
Vương Dũng Hoàng2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PTT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Hồng HiệpCổ đông lớnMua492,90001,531,80014/03/20182,024,700
Trần Vọng PhúcCổ đông lớnBán1,511,8000-1,511,80013/03/20180
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC)Cổ đông lớnBán1,000,0001,000,000-1,000,00018/12/20170
Trần Vọng PhúcCổ đông lớnMua490,00001,000,00018/12/20171,490,000
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVICổ đông lớnBán1,000,2000-1,000,20008/11/20160
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVICổ đông lớnMua001,000,20030/09/20161,000,200
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVICổ đông lớnBán1,000,2000-1,000,20030/09/20160
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (PV Trans)Cổ đông lớnMua3,867,0001,000,0001,000,00019/07/20164,867,000
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)Cổ đông lớnBán1,000,0001,000,000-1,000,00019/07/20160
1