Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình - Mã CK : HBW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hòa Bình2,671,74540.0
Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình2,340,44435.0
Công ty Cổ phần VBIC Sơn La868,00013.0
Công ty Cổ phần Nước Aqua One735,00011.0
Diệp Quang Huy9,1000.1
Nguyễn Thị Hoa6,1000.1
Nguyễn Duy Tùng4,2000.1
Đoàn Thị Thu Hà8000.0
Nguyễn Thị Mùi8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HBW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD