Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI - Mã CK : CQT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP21,228,01484.9
Nguyễn Mạnh Danh 13,8000.1
Ngô Ngọc Sơn7,5000.0
Nguyễn Mạnh Thắng3,5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CQT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD