Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng - Mã CK : CBI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần22,595,42052.5
Công ty Cổ phần Xây lắp điện I10,788,22625.1
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang4,166,9889.7
Phạm Thành Đô1,548,7473.6
Nông Minh Huyễn10,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CBI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD