Công ty Cổ phần Nam Việt - Mã CK : ANV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Doãn Tới56,905,00045.7
Doãn Chí Thanh17,100,00013.7
Doãn Chí Thiên17,099,99913.7
Deutsche Bank AG3,229,0732.6
Đỗ Lập Nghiệp19,0000.0
Nguyễn Duy Nhứt19,0000.0
Đặng Văn Điền10,0000.0
Doãn Quốc Hội10,0000.0
Doãn Quốc Xã10,0000.0
Nguyễn Thừa Bửu10,0000.0
Trần Ánh5,0000.0
Đỗ Thị Thảo2,0000.0
Doãn Văn Nho2,0000.0
Dương Minh Phong4440.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ANV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD