Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - Mã CK : ACS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đinh Viết Duy618,74416.6
Đặng Lê Dũng611,00016.4
Lưu Đình Quý287,4947.7
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại thương221,1605.9
Lê Đức Nguyên210,0145.6
Lê Đức Long202,0005.4
Trương Thị Xuân113,5503.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ACS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD