Công ty Cổ phần ACC - 244 - Mã CK : AC4

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC - TNHH MTV1,990,86267.7
Nguyễn Công Nguyên75,0002.6
Nguyễn Đức Sinh72,6002.5
Nguyễn Anh Tuân70,9002.4
Phan Duy Lĩnh63,7002.2
Nguyễn Thị Vinh22,8000.8
Nguyễn Quốc Doanh7,4000.3
Nguyễn Mạnh Hà5,3000.2
Trần Thị Bích Đào5,2000.2
Hồ Thanh Hải2,5170.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : AC4 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD